Jump to content
Elmxana
 • Qeydiyyat

Forumlar

 1. Təhsil

  1. Ev Tapşırıqları

   Ev tapşırığı tipli sualların cavablandırılması üçün

   4
   yazı
  2. Elmi Ədəbiyyat

   Sərbəst öyrənmək məqsədilə kitab, film və başqa materialların tövsiyyəsi üçün

   16
   yazı
 2. Fizika

  1. Klassik Fizika

   Klassik mexanika, klassik elektrodinamika, termodinamika, optika kimi mövzuların müzakirəsi üçün

   22
   yazı
  2. Xüsusi Nisbilik(XN) və Ümumi Nisbilik(ÜN) Nəzəriyyələri

   Eynşteynin əsasını qoyduğu nisbilik nəzəriyyəsi ilə bağlı müzakirələr üçün

   8
   yazı
  3. Kvant Fizikası

   Kvant mexanikası və Kvant Sahə Nəzəriyyəsi ilə bağlı müzakirələr üçün

   15
   yazı
  4. Astronomiya, Astrofizika, Kosmologiya

   Astronomik obyektlər, onların fiziki xüsusiyyətləri və kainatla bağlı müzakirələr üçün

   19
   yazı
  5. Atom və Nüvə Fizikası, Bərk Maddələrin Fizikası

   Atom və nüvə fizikası, eləcə də bərk maddələrin fizikası ilə bağlı müzakirələr üçün

   11
   yazı
  6. Sərhədlərdən Kənar

   Standart Modelin və Nisbilik Nəzəriyyəsinin açıqlaya bilmədiyi sistemlər, üzərində işlənilən yeni fiziki nəzəriyyələr(məs. Sim Nəzəriyyəsi) haqqında müzakirələr üçün

   20
   yazı
 3. Riyaziyyat

  1. Elementar Cəbr, Triqonometriya

   Orta məktəb 9-cu sinif səviyyəsində cəbr mövzuları üçün

   12
   yazı
  2. Kalkulus, Differensial Tənliklər

   Törəmə, differensial, inteqral və differensial tənliklərlə bağlı müzakirələr üçün

   16
   yazı
  3. Xətti Cəbr, Abstrakt Cəbr

   Vektor sahələri, xətti çevirmələr və matrikslər, həmçinin qruplar, halqalar kimi abstrakt anlayışların müzakirəsi üçün bağlı müzakirələr üçün

   • Burada hələ yazı yoxdur
  4. Analiz, Topologiya

   Cəbri teoremlər, onların isbat metodları, həmçinin topologiya ilə bağlı müzakirələr üçün

   • Burada hələ yazı yoxdur
  5. Həndəsə

   Planmetriya(2D) və Streometriya(3D) həndəsi obyektlərlə bağlı müzakirələr üçün

   2
   yazı
  6. Differensial Həndəsə

   Əyilmiş fəzanının təsviri və ona daxil olan obyektlərlə bağlı müzakirələr üçün

   • Burada hələ yazı yoxdur
  7. Ehtimal Nəzəriyyəsi, Statistika, Rəqəmlər Nəzəriyyəsi, Çoxluqlar Nəzəriyyəsi

   Ehtimal nəzəriyyəsi, statistika, rəqəmlər və çoxluqlar nəzəriyyəsi ilə bağlı müzakirələr üçün

   • Burada hələ yazı yoxdur
 4. Kimya

  1. Ümumi Kimya, Analitik Kimya

   Kimya ilə bağlı elementar səviyyədə mövzuların müzakirəsi üçün

   19
   yazı
  2. Qeyri-üzvi Kimya

   Qeyri-üzvi kimyəvi birləşmələr və reaksiyalarla bağlı müzakirələr üçün

   3
   yazı
  3. Üzvi Kimya

   Üzvi birləşmələr və reaksiyalarla bağlı müzakirələr üçün

   8
   yazı
  4. Biokimya

   Canlı orqanizmlərdə gedən kimyəvi proseslərin müzakirələri üçün

   11
   yazı
 5. Biologiya

  1. Bitkilər, Göbələklər

   Bitkilər və göbələklərlə bağlı müzakirələr üçün

   • Burada hələ yazı yoxdur
  2. Heyvanlar, Bakteriyalar

   Heyvanlar və Bakteriyalar aləmi ilə bağlı müzakirələr üçün

   • Burada hələ yazı yoxdur
  3. İnsan

   İnsan orqanizmin anatomiyası, fiziologiyası ilə bağlı müzakirələr üçün

   25
   yazı
  4. Təkamül

   Canlıların təkamülü, təkamül prinsipləri və nəzəriyyələri ilə bağlı müzakirələr üçün

   1
   yazı
  5. Sitologiya, Genetika, Histologiya

   Hüceyrələr, genlər və canlı toxumalar haqqında müzakirələr üçün

   14
   yazı
 6. Elm və Texnologiya bu günümüzdə

  1. Elmi-Texnoloji Yeniliklər

   Elm və texnologiyadakı yeniliklərin müzakirəsi üçün

   14
   yazı
  2. Texnoloji Cihazlar

   Texnoloji cihazlarla bağlı müzakirələr üçün

   2
   yazı
 7. Proqramlaşdırma

  1. Ümumi proqramlaşdırma, alqoritmlər

   Proqramlaşdırmanın əsas prinsipləri və müxtəlif alqorimtlərin müzakirəsi üçün

   2
   yazı
  2. Web proqramlaşdırma

   PHP, ASP.NET, Javascript və s. kimi web saytlarda istifadə olunan proqramlaşdırma dilləri haqda müzakirələr üçün

   5
   yazı
  3. Java

   Java proqramlaşdırma dili ilə bağlı müzakirələr üçün

   • Burada hələ yazı yoxdur
  4. Python

   Python proqramlaşdırma dili ilə əlaqədar müzakirələr üçün

   • Burada hələ yazı yoxdur
  5. C++, C#

   C++, C# proqramlaşdırma dilləri ilə bağlı müzakirələr üçün

   • Burada hələ yazı yoxdur
 8. Metafizika, Fəlsəfə, Din

  1. Metafizika, Fəlsəfə, Din

   Elmxana şəbəkəsi bu mövzuların müzakirəsi üçün nəzərdə tutulmayıb. Belə mövzulara toxunan paylaşımları real elmi müzakirələrdən ayırmaq məqsədilə bu kateqoriyaya yer verilib.
    
   Hər kəsin dini, fəlsəfi baxışına hörmətlə yanaşır və istifadəçilərdən də bir-birlərinin inanclarına hörmət göstərmələrini xahiş edirik.
   • Burada hələ yazı yoxdur
×